AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

2

3

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

4

5

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme


İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

6

7

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme


İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

8

9

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, ’ne adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.Aydınlatma Metnimize buradan ulaşabilirsiniz : Posta Guvercini Aydınlatma MetniPosta Güvercini Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti
Posta Güvercini Ltd. Şti, Türk Telekominikasyon İletişim Hizmetleri A.Ş,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.
ad ve hesabına verilmektedir.